MANIFEST

El Corte Inglés, JA! 

Dono el meu suport a la vinguda d’El Corte Inglés a Mataró perquè ens cal continuar essent una ciutat generadora d’activitat econòmica, creadora de nous llocs de treball i enfortida com a capital de comarca. Ja en tenim prou dels que només tenen com a objectiu posar pals a les rodes i dels qui apel·len a un suposada pèrdua d’identitat de la ciutat o a la nostàlgia del passat. Som valents i volem projectar Mataró cap el futur, curosos amb la nostra història i patrimoni, però fonamentant-nos en el sentit comú que ha de permetre atendre les necessitats reals de centenars de famílies que reclamen menys atur i més llocs de treball; una visió responsable vers la ciutadania ens ha de fer arribar al capdevall d’aquest projecte transformador.

En aquests moments en que els tràmits judicials insten a l’aturada de l’activitat de trasllat provisional  de l’antiga nau i, essent manifest que aquesta acció ja s’ha executat en la seva pràctica totalitat, ens cal sumar el màxim de voluntats per fer d’aquest projecte de reconversió a mig camí, als terrenys de l’antiga nau de Can Fàbregas i de Caralt, una realitat que es materialitzi sense més retards.

Tinc confiança en la legalitat i honestedat de les actuacions que des del govern municipal s’ha dut a terme en tot aquest procés, i que tan el fons i com les formes emprades responen a un estricte respecte a l’ordenament jurídic i a un acció valenta en favor del progrés de la ciutat.

Refermo el meu suport a l’arribada d’El Corte Inglés a Mataró i demano que s’agilitin tots els tràmits que facin que aquesta fita s’assoleixi d’immediat.

Adhereix-te a la plataforma

 

¡El Corte Inglés, YA! 

Doy mi apoyo a la venida de El Corte Inglés a Mataró porque debemos continuar siendo una ciudad generadora de actividad económica, creadora de nuevos puestos de trabajo y fortalecida como capital de comarca. Ya tenemos bastante de los que sólo tienen como objetivo entorpecer y de los que apelan a una supuesta pérdida de identidad de la ciudad o a la nostalgia del pasado. Somos valientes y queremos proyectar Mataró hacia el futuro, cuidadosos con nuestra historia y patrimonio, pero fundamentándonos en el sentido común que ha de permitir atender las necesidades reales de cientos de familias que reclaman menos paro y más puestos de trabajo; una visión responsable con la ciudadanía nos debe hacer llegar al final de este proyecto transformador. 

En estos momentos en que los trámites judiciales instan al paro de la actividad de traslado provisional de la antigua nave y, siendo manifiesto que esta acción ya se ha ejecutado en su práctica totalidad, debemos sumar el máximo de voluntades para hacer de este proyecto de reconversión a medio camino, en los terrenos de la antigua nave de Can Fàbregas i de Caralt, una realidad que se materialice sin más retrasos.

Tengo confianza en la legalidad y honestidad de las actuaciones que desde el gobierno municipal se ha llevado a cabo en todo este proceso, y que tanto el fondo como las formas empleadas responden a un estricto respeto al ordenamiento jurídico y a una acción valiente en favor del progreso de la ciudad. 

Reafirmo mi apoyo a la llegada de El Corte Inglés a Mataró y pido que se agilicen todos los trámites que hagan que dicha meta se alcance de inmediato.

Adhierete a la plataforma

Anuncios

A %d blogueros les gusta esto: